Реферат дар бораи хурмати падару модар

From Obese Gibbon, 2 Years ago, written in Plain Text, viewed 564 times. This paste will go to meet its maker in 1 Second.
URL https://paste.gajim.org/view/5fbd3747 Embed
Download Paste or View Raw
 1. Реферат дар бораи хурмати падару модар
 2. ____________________________________________________________________________________________________
 3. ※ Download №1: https://bit.ly/2RLQrnJ
 4. ____________________________________________________________________________________________________
 5. ※ Download №2: http://tiopecornie.fastdownloadportal.ru/?dl&keyword=%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82+%d0%b4%d0%b0%d1%80+%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b8+%d1%85%d1%83%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8+%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%83+%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80&source=stikked.com_2
 6. ____________________________________________________________________________________________________
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  
 20.  
 21.  
 22.  
 23.  
 24.  
 25.  
 26.  
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  
 31.  
 32.  
 33.  
 34.  
 35.  
 36.  
 37.  
 38.  
 39.  
 40.  
 41.  
 42.  
 43.  
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  
 49.  
 50.  
 51.  
 52.  
 53.  
 54.  
 55.  
 56.  
 57.  
 58.  
 59.  
 60.  
 61.  
 62.  
 63.  
 64.  
 65.  
 66.  
 67.  
 68.  
 69.  
 70.  
 71.  
 72.  
 73.  
 74.  
 75.  
 76.  
 77.  
 78.  
 79. Дар бораи забони точики шеър нависен.. Инсон аз вакте ки аклнокиаш ба. «Луббу-л-албоб», Рованди, хадиси 17933, «Ат-тарѓиб ва-т-тархиб», ривояти ибни Молик, хадиси 448. Умедворем, ки китоби дарсии мазкур дар гирифтани дониш.
 80.  
 81. Оре, ростию ростгӯӣ ва росткорӣ фазилатҳои хуби инсонианд. «Эътибори кори ин акидаи чамъияти дар бораи тарафи касби ва камбудихои шахсият шахрванд ё ташкилот мебошад». Чашмонам аз ёди ту ҳамеша нам ҳастанд.
 82.  
 83.  - Хрома, марганца, меди, никеля, молибдена и др. Есениной - федора андреевича и наталии евтихиевны титовых.
 84.  
 85. МУКАДДИМА 3 БОБИ L ЛЯУЛКОСИМ ФИРДАВСЙ РОЦЕЪ БА ТАРБИЯИ ХИРАД ВА ХИРАДМАНДЙ1. Омузиш ва ахамияти тарбиявии«Шохнома» i. Тарбияи хирад ва хирадмандй аз дидгохи. ТАРБИЯИ ШАХСИЯТ ВА ТАШАККУЛИ СИФАТХОИ АХЛОКЙ A3 НИГОХИ АБУЛЦОСИМ ФИРДАВСЙ2. Пайдоиш ва манбаъхои афкори педагоги дар «Шохнома». Абулкрсим Фирдавсй дар хусуси ташаккули сифатхри ахлок. ТАХЛИЛИ АЩДАХОИ АХЛОЩИ ДОСТОЙНОЙ СИЁВУШ, МАРГИ РУСТАМ, КИСРОИ АНУШЕРВОН ВА БУЗУРГМЕХРИ «ШОХНОМА»3. Авдщхои ахлокии достонхри Сиёвуш ва марги Рустам дар «Шохнома» 1. Реферат дар бораи хукуки инсон. Реферат дар бораи хукуки инсон. Есениной - федора андреевича и наталии евтихиевны титовых. Известно только, что не сразу его завоевали, а когда русь окрепла. Реферат дар бораи с айни В среднем востоке преобладает растительный орнамент. Со стен свисают знамена ремесленных корпораций, под стеклом витрин выставлены редкие документы, принадлежавшие виднейшим людям страны, создававшим ее историю и строившим город. Қисматҳо дар бораи ҳукуқ ва озодиҳо дар бисёр конститутсияҳои замони ҳозира бо мафҳуми 'шаъну эътибори инсон' оғоз мешаванд. Чун сухан да бораи шахсони хукуки равад, истилохи дигар — эътибори кори истифода мешавад. «Эътибори кори ин акидаи чамъияти дар бораи тарафи касби ва камбудихои шахсият шахрванд ё ташкилот мебошад». Саволу чавоб аз фанни таърих ва хукук TJ. Чанги бузурги ватани чанд руз ва чанд мох давом кардааст? Дар бораи Канистутсияи Миср маълумот дихед зутар лозим. Ахамияти тарбиявии андарзхри достони Кисрои Анушервон ва Бузургмехр 1. Чумхурии Точикистон дар охири кдрни XX дар на- тичаи пошхурии собик; Иттихрди Шуравй соли 1. Конститутсияи Сарк,онуни Ч,умхурии Точикистон 6 ноябри соли 1. Қонуни ҶТ « Дар бораи истеҳсолоти иҷро». Бо вучуди душворихои чанги дохилй ва иктисодию ичтимой дар Ч,умхурй чандин хуччатхои мухим аз кдбили Крнуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи маориф» 1. Консепсияи макта- би миллии Точикистон» 1. Низомномаи намунавии муассисаи таълимии олии касбии мактаби олии Чумхурии Точикистон» 1. Аз чумла, дар Крнун «Дар бораи маориф» оид ба тарбияи насли чавон омадааст, ки «Вазифаи таълим ва тарбия хамчун чузъи таркибии маориф дар шароити давлати демократию хукукбунёд ва дунявй аз он иборат аст, ки шахрвандони сатхи маърифаташон баланд, дорой тафаккури эчодй, хамачониба рушдёфта ва сохиби дониши амик, махорат, малакаи касбй тайёр намояд, ки онхо ба гояхои сулхдустй, инсонпар- варй, адолати ичтимой, риояи арзишхои аз тарафи умум эътирофшудаи инсон- парварй, хукук ва конунхо фаро гирифта шудаанд» 7. Аз ин ру,Х,укумати Чумхурии Точикистон бахри тарбияи хамачонибаи насли наврас гамхории зиёд зохир менамояд. Аз чумла солхои охир таваччухи бештар ба амалй намудани сиёсати давлат дар сохаи маориф, боз хам амик гардондани раванди ислохоти куллии соха, татбик,и К онун «Дар бораи маориф» ва ба дигар вазифахои раванди дигаргунсозихои азими иктисодй, сиёсй, ичтимой, фархангию маърифатй, демократикунонии хаёти чомеа, гузариш ба муносибатхои бозорй равона карда шудааст. Замони мо давраи гузариш ба иктисодиёти бозорй ва чомеаи демократии хукукбунёду дунявй махсуб мегардад ва яке аз масъалахои мухим - масъалаи тарбияи ахлоции кудакону чавонон дар чомеаи имруза мебошад. Инро дар адабиётхои хукуки хукуккабулкунии универсали меноманд. Тартиби баамал баровардани мутахаидшави дар асоси хохишу иродаи ташкилотхо ва шартнома дар бораи мутахидшавии ташкилотхо гузаронида мешавад. Конуни ЧТ 'Дар бораи фаъолияти хоричии иктисолии ЧТ' аз 4 боб ва 20 модда иборат буда 27 декабри соли 1993 кабул шудааст. Дар Конун кафолати хукук ва масъулияти субъектхои ин фаъолият ва, инчунин тарзи хали бахсхо ифода ёфтанд. Дар мўњлати нишон-додашудаи пешнињоди ариза дар хусуси ќабули мерос шаш моњ инчунин бояд ариза дар бораи даст кашидан аз мерос пешнињод карда шавад. Мухтарам Чаноби Оли шумо дар бораи ятимону сагирон дар тамоми паёмхоятон сухам меронед. Ассалому аллайкум Чаноби Оли! Як хохише дорам ба шумо-дар мактаби мо камбутие хаст:- мо аз китобхо танкиси мекашем! Вале натичди омузиш ва ташхиси дастовардхри муассисахри маориф оиди таълиму тарбия баъзе костагиву норасоихрро равшан намуд, ки дар солхри тулонй маориф ва таълиму тарбия дар чумхурии мо дур аз тафаккуру ниёзман- дии мардум ва дур аз заминай миллй гардида буд. Мардуми мо дар гузашта аз фархднг ва забони ганию кадима бархурдор буд, бо шеъру суханони волою сехрангези А. Фирдавсй, Ибни Синою Закариёи Розй, Саноиву Ат- тор, Мавлавию Саъдй, Чрмй ва гайра таълиму тарбия гирифта буданд. Аммо солхри рукуд мо босаводию илму донишро танхр дар «хондану навиштан» до- нистем, кариб аз аксарияти анъанахри миллй, осори гузаштагон ва чизи «кухяа» бидуни ташхису огох,ии комил ба якборагй ва ба тамом ру гардонидем. Хрл он, ки чомеаи пешраву чадид хамеша бо афроди пурдону хирадманд ва моявар аз илму адаб ниёз дорад ва калиди кулли комёбихр хдм дар ашхоси бо- илму хушманд ва некахлок аст. Ин навъи маърифат ба мактаб, муаллим, китобу барномахри таълиму тарбия ва шинохту дарки масъулияти падару модар, чомеа ва амсоли ин вобаста аст. Барои хдмин моро лозим аст, ки анъанахри таълимию тарбиявии пешини халкамонро аз нав эхе созем. Чунки канда шудани робитаи мустаким бо анъанахри тарбиявии гузаштахри дуру наздикамон, гусаста шудани пайванди наслхр дар корхри тарбиявй мушкилоти зиёдеро ба миён овард. Таълиму тарбия хдмчун махсули хиради инсонй мохияташро аз даст дод ва ба василаи бозихои мафкуравию дидактики, табакртй ва идеологи табдил ёфт. Хамакнун шароите фарохам омадааст, ки барномахри таълимию тарбиявии мактабх ои тах силоти хдмагонй ва олиро санчида ба меъёрхри нави давлатии маълз моти миёна ва олии касбии чахрни муосир мутобик, созем ва бубинем, ки онх. Дар давраи гузариш меъёри давлатии маълумоти миёна ва олй, ки Х,укумати Чумхурии Точикистон 4- июни соли 1. Дар солх,ои Хукумати Шурой ба барномах,о маводи таълимй ба таври субъ- ективй дохил карда мешуданд. Робитаи байни мавзухр ба назар гирифта наме шуданд. Осори тарбиявии насрй аз кабили «Абумуслимнома», «Доробнома», «Самаки айёр», «Калилаву Димна», «Тутинома» ва гайра ба барномахои таъли- мию тарбиявй дохил намегардид ва хонандагону донишчуён дар бораи онхо та- саввуроти дуруст надоштанд. Хрп он, ки ба гуфти олими шинохтаи тоник профессор М. Лутфуллоев «Перомуни афкори педагоги ё дидактикаи намояндагони бузурги халки тоник метавон садхр рисолахои алохида навишт ва ё тадкикртхо гузаронд. Беш аз ин дар хазинаи арзишхои маънавии авлоди башар хиссаи намоянда- гон ва умуман халки мо зиёдтар аст. Дар хамон арзишхои умумибашарй замин, ватан, оила, инсон, маданият, сулх, мехнат, илм, дониш , ки то имруз эътироф шудаанд, симо, сират, хусусият- менталитета халки мо бештар ба чашм мера- сад» 7. Ралату иштибоххри барномахои таълимй ба шитобхои доимй мегузашт. Муаллифони китобхои дарсй матнхои ба худашон маъкулро оварда дар зери он чанд саволу супоришро но медоданд ва бо хамин вазифаи худро анномёфта ме- пиндоштанд. Оид ба ахамияти тарбияи ахлокии кудакону навонон дар шароити кунунии инкишофи номеаи имруза Президенти Чумхурии Тоникистон Э. Рахмонов дар суханронии худ дар Анчумани IV Х,изби халкй - демократии Тоникистон чунин ибрози акдца намудааст: «Пешрафти хар кадом номеаро ин- сонхои дорой гановати маънавй, ахлокй ва зехнй таъмин менамоянд. Иктидори зехнй, яъне интеллектуалй ва маънавию ахлок,й яке аз омилхое мебошад, ки номеаро пайваста пеш мебарад. Мо сиёсати давлатдории худро тавре ба рох, монданй хастем, ки равандхои ислохоти иктисодй бо камолоти маънавй, покизагии ахлокй ва инкишофи маърифати номеа дар хамохангй ва пайвастагии доимй чараён дошта бошанд» 1. Вобаста ба ин имруз бояд тамоми низоми таълиму тарбия ва бахусус тарбияи ахлок,ии кудакону навонон дар заминай эхёи фархангу суннатхои миллй, рукнхои истиклолияти давлат, самтхои пешрафти номеа, арзишхои умумибашарй ба рох монда шавад. Чунки Шарки асримиёнагй ба мо мероси тарбиявиипургановат боки гузоштааст. Асари фалсафй, ахлокй, сиёсй ё динии асримиёна- гии Шарки Наздик ва Миёнаро пайдо кардан душвор аст, ки дар он масъалахри дарки табиати инсон ва тарбияи он ба миён гузошта нашуда бошанд 9. Ахдмияти омузиши осори тарбиявии гузаштагони бузургамон аз он иборат аст, ки осори онх,о аз кабили «Авасто», «Чрвидон хирад», «Корномаи Ардаше- ри Попакон», «Андарзномаи Зардушт», «Андарзномаи Озарбоди Махраспандон», «Пандномаи Бузургмехр», «Дарахти ассурй», «Анвори Сухайлй»- и Хусайн Воизи Кошифй, «Иёри дониш»- и Абулфазл Ибни Муборак, «Синдбоднома», «Тутинома», «Носех», «Тухфат- ул- мулук», «Рисолаи вори- дот», «Анис- ул- муридин», «Манозир- ус- соирин»- и Абдуллохи Ансорй, «На- сихат- ул- мулук»- и Мухаммад Разолй ва садхр асархри ахлокии дигар дар тули асрхо миллионхо одамонро чй дар мамолики Шарк ва чй дар Рарб дар рухияи адлу инсоф, некию инсондустй ва ватандустй тарбия кардаанд 6. Ин осори гаронмоя баъди истикдоли миллй ба даст овардани Чумхурии Точикистон боз арзиши зиёдтар пайдо кардааст. Тамоми осори Рудакию Фирдавсй, Синову Мавлавй, Камолу Саной, Хайё- му Носири Хисрав, Саъдию Х,офиз, Ч,омию Соиб, Сайидову Шохин ва даххр нафари дигар ба меъёрхри ахлокии ч,омеаи адолатпарвар ва инсондуст бахшида шудаанд. Ин мутафаккирони бузург бо осори ахлокии худ на танхр ба мардумони мамолики Шарк таъсири тарбиявй расонидаанд, балки таъсири осори ахлокии онхо ба тамаддуни ч,ахонй бузург аст. Оид ба нащни тарбиявии осори онхо Э. Рахмонов чунин гуфтааст: «Сахми фарзандони донишманди миллати мо дар равнаки тамаддуни олам низ назаррас аст. Дар китоби илму адаби дунё номх,ои одамушшуаро устод Рудакй, Носири Хусрав ва дигарон бо хаттй тиллой ч,овидонй сабт шудаанд» 1. Вазифаи илми таърихи педагогика аз он иборат аст, ки омузишу фарогирии ин осори тарбиявй ва арзишхри маънавиро ба таври чиддй ба рох, монад. Имруз вобаста ба осори тарбиявии гузаштагонамон мо бояд кудакону Навононро дар рухияи худшиносии миллй, хифзи хотираи таърихй, бузургдошти за бон ва мероси фархангй тарбия намоем, ки дар онхр симои миллат, суннатхои дав- латдории миллй ва расму оинхои ачдодй харчй бештар ташаккул ёбанд. Ма муну мундаричаи «Шохнома» аз ма- соили сулх, дусти, хирад, ватанпарасти йа гайра иборат аст. Вале магз андар магзу чдвхари он ва идеяи йарказии онрр масъалахои ахлокй, тарбияи шахе, муттахдциву ягонагй, роста, ватандустию адолатхохй ташкил медиханд. Барои хамин хам, боиси ифтихори мост, ки Фирдавсй ба катори бузургмардони илму фарханги чахонй дохил туда, устоди маънавии шоирону мутафаккирони зиёди Шарку Рарб махсуб мегардад. Шохнома»- и Фирдавсй асарест, ки дар он акидахои таълиму тарбиявй, панду ахлокй ва фалсафй тачассум ёфтаанд. Шои- ри инсондуст ва ватанпарвар хангоми тасвири вокеа ва ходисахо дар дос- тонхояш бисер фикрхои пешкадами таълиму тарбиявй ва ахлокиро таргиб на- мудааст, ки холо хам дар тарбияи чдвонон ахамияти калон доранд. Оиди таъсири Фирдавсй ба хамосахои адабиёти Шарк, бахусус форс- точик хануз дар аввали садаи нуздах шаркшиноси франсавй Жюл Мол андешахои чолиб иброз дошта буд. Ба гуфти у, «Гаршоспнома»- и Асадии Туей, «Сомно- ма», «Чдхонгирнома», «Фаромузднома», «Бехрузнома», «Бахманнома» ба мак- таби Фирдавсй тааллук доранд. Ин фикрро шаркшиносони асри гузашта Е. Бертельс Ю ва И. Брагинский ІЗ низ пурра дастгири намудаанд ва имруз хам бисер адабиётшиносони ватанию хоричй бар ин акдцаанд, ки Фирдавсй падари достони кахрамонию ахлокдш Шарк, буда, «Шохнома» сарчашмаи илхом ва манбаи пайравии бархе аз хамосасароёни Машрику Магриб гаштааст 8.
 86. Кадом тасдиrоти зерин хато аст. Даххо ва хатто садхо одамон аз шабакаи локали истифода баранд хам, дар шароити хозира миллионхо одамон аз шабакаи Интернет истифода бурда истодаанд. Хар ки падару модарро фармонбардор бошад, эшонро итоат карда бошад, аз ахли чаннат аст. Оре, тамоми хастии вучуди мо аз модар аст, махз бо туфайли чонкохонии модар мо ба дунё омада, одам ном гирифтем. Рафти муҳокимаи умумихалқии лоиҳаи қонун ва теъдоди зиёди пешниҳоду таклифҳо ва андешаҳои воридшуда аз он шаҳодат медиҳанд, ки қабули чунин қонун ногузир ва саривақтист. Мафхуми «Режими сиёси» доираи васеи ходисахоро фаро мегирад. Бар асари чангу чидолхои харобиовари Темур мардуми бисёре нобуд гардида буданд. Бо забони англисы калимаи Net шабака мебошад. Нон зиннати дастархон, қуввату дармони мардум аст. Агар инсон дорои ин хислат.
 87.  
 88.  
 89.  
 90.  
 91.  
 92.  

Replies to Реферат дар бораи хурмати падару модар rss

Title Name Language When
Re: Реферат дар бораи хурмати падару модар Edgy Marten text 1 Year ago.

Reply to "Реферат дар бораи хурмати падару модар"

Here you can reply to the paste above