Тарчумаи холи памбар мухаммад

From Chartreuse Hog, 1 Year ago, written in Plain Text, viewed 296 times. This paste will cross the great divide in 1 Second.
URL https://paste.gajim.org/view/c88a1aad Embed
Download Paste or View Raw
 1. Тарчумаи холи памбар мухаммад
 2. ____________________________________________________________________________________________________
 3. ※ Download №1: https://bit.ly/2PQOXfe
 4. ____________________________________________________________________________________________________
 5. ※ Download №2: http://centsubloli.fastdownloadportal.ru/?dl&keyword=%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%87%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%b8+%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%b8+%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d0%b1%d0%b0%d1%80+%d0%bc%d1%83%d1%85%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0%d0%b4&source=stikked.com_2
 6. ____________________________________________________________________________________________________
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  
 20.  
 21.  
 22.  
 23.  
 24.  
 25.  
 26.  
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  
 31.  
 32.  
 33.  
 34.  
 35.  
 36.  
 37.  
 38.  
 39.  
 40.  
 41.  
 42.  
 43.  
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  
 49.  
 50.  
 51.  
 52.  
 53.  
 54.  
 55.  
 56.  
 57.  
 58.  
 59.  
 60.  
 61.  
 62.  
 63.  
 64.  
 65.  
 66.  
 67.  
 68.  
 69.  
 70.  
 71.  
 72.  
 73.  
 74.  
 75.  
 76.  
 77.  
 78.  
 79. Хамин аст, ки хамкорихои Точикистон ва Эрон дар созмони дигар бо ширкати Афганистан ру ба шакл гирифт. Живой, яркий слог повествования, харизматичность и открытость в общении делают его самого и его труды востребованными людьми разных поколений и взглядов.
 80.  
 81. Дар хамон давра маблаг аз тичорат ба бучети давлат 25 фоиз зиёд ворид шудааст. Ту доди рахна дар калби башархо Фани иблисро бахри макидан… Агар реге ба кафши худ надори Чаро боист шайтон офаридан?
 82.  
 83. Аляутдинов Шамиль - Колае,ки хеч халкаш нангарид, Аз хилофат он карим онро харид.
 84.  
 85. Содержание к диссертации Мукаддима 3-17 Боби 1. Мавзуъ ва мундаричаи гоявии газалиёти шоир 35-61 Боби 2. Яке аз масъалахои мухим, чолиб ва бо тамоми пахлу ояш тахдщнашудаи таърихи адабиёти форсу точик, ки баррасии он аз вазифахои мухими руз ба шумор меравад, муайян намудани хусусиятхои бадей ва падидахои хунарии шеъри Бадриддин илолй махсуб мегардад. Дилолй ва мероси адабии у, сахми вай дар рушду такомули газал, хачму таркиби осори гиной ва зиндагиномаи шоир хануз дар айёми зиндагиаш мавриди андешаву таваччухи афкори адабй гардида, сипае дар карнхои минбаъда дар байни мардум ва ахли адаби замон шу рати азим пайдо карда буд. Дар бораи зиндагиномаю мероси адабии илолй бори нахуст Б. Дорн дар «Фехрист» - и худ Санкт - Петербург, 1852 тавакдуф намуда, дар он чо ба ду асари у «Шоху Дарвеш» ва «Сифотулошикин» ишора кардааст. Пас Кримский дар асари худ «Истории Персии, её литература и дервишской теософии» дар бораи се маснавии илолй ишора карда бошад хам, вале у ба асархои шоир бахои сазовор надодааст. Кримский пажухиши мероси адабии шоирро максад нагузошта буд, бинобар ин танхо ба асархои Диполи ишора намудааст. Баъдтар тарчумаи холи илолй ва тавсифи ашъори у ба таърихи адабиёт ва фехристхои илмию адабии исломй ворид шудааст. Баъзе ишорахоро дар асархои. Дар замони Шуравй омузиши ахвол ва осори адабии Бадриддин илолй бо саъю кушиши С. Айнй тавассути «Намунаи адабиётиточдш М. Зиндагинома, осори алохида ва нусхахои чудогонаи девони у дар асархои Е. Каримов ва дигарон мавриди тахкик. З - 26; 18,с. Аз шиносой бо хаёт ва э одиёти Дилолй маълум мегардад, ки аглаби мухацкикон, муаррихон, тазкиранависон дар бобати ахвол ва осори адабии Бадриддин Дилолй бештар ба маълумоти дуст ва муосири Дилолй Соммирзои Сафавй, дар «Ту фаи Сомй» ва аз Чумла ба маълумоти «Мачолисуннафоис»-и Навой ва «Бадоеъулвакоеъ»-и Восифй асосан такя намудаанд. Алишер Навой дар «Ма олиуннафоис» дар бораи Дилолй маълумот дода навиштааст: «Мавлоно Дилолй, турк аст. І увваи х,офизааш багоят кувват дорад ва фахми у мисли хрфизаи у некуст ба таклифи Мир Алишер ба тахсили улум ва такмили он машгул гашта. Каримов дар натирай мукрисаи «Мачолисуннафоис»-и Навой ва «Ту фаи Сомй»-и Соммирзо андешахои эшонро ба назар гирифта, оид ба тарчумаи хол ва мероси адабии илолй ба хулосаи дуруст омада навиштааст: «Соммирзо бо илолй борхо сухбат дошт ва аз ахволи шоир хуб огох буд. У ин маълумоти Навоиро бо такмил ва далелхои тозаи адабй меорад». Сониян, мухакдик, маълумоти Соммирзоро аз «Тухфаи Сомй» намуна овардааст: «Мавлоно илолии Чагатой, харчанд а доди эшон аз туркони чагатоист, аммо дар вилояти Астаробод нашъунамо ёфта, дар гурраи айёми чавонй баъд аз хуру и тахтушшуои туфулият ва нодонй ба субаи Хуросон шитофта, аз уфуци шахри ХаРи тулуъ фармуда ва чун нури кобилият аз ч,абинаш хувайдо буд, мустахимини он цо уро ба сони мохи ид ба хам менамуданд ва дар шазф чун мохи нав ангуштнамо гашт. Алкисса, баъд аз катли манозили фазоил ва таии дара оти хисоил хилоли омолаш ба сархади бадрият расид. Филвокеъ, хилоле буд аз кусуф ва хусуф ва эхтирок. Табъаш дар асолиби шеър ва ак,соми калом багоят маргуб афтода ва дар газал ва касида ва маснавй доди сухан дода. Як боре гуфт, ки навбати аввал, ки ба мулозимат ва хизмати Амир Алишер расидам, ин матлаъ бар эшон хондам. Матлаъ: Чунон аз по фиканд имрузам он рафтору комат хам, Ки фардо барнахезам, балки фардои киёмат хам. Гуфтанд: Тахаллуси ту чист? Гуфтам: З илолй, фармуданд: Бадрй, Бадрй! Ва маро ба мутолиа та рис карданд. Баъд аз он ба тахсил иштигол намудам. Аслан аз туркони чагатой буд. Ба ирот мухочират кард. Ашъораш ошикона ва латиф аст. Илова бар девони шеър се маснавй - «Сифотулошикин», «Лайлй ва Ма нун» ва «Шо у дарвеш» дорад. Девонаш борхо дар Техгюн 1337 х ш. Дар адабиётшиносии шуравии точик ин масъала бори нахуст ба таври чиддй дар тадкикоти К. Айнй мавриди тадкику омузиш кдрор гирифтааст. Айнй масъалаи хаёт, мероси адабй, хач іу мундари а, нусхахои то имруз расидаи девони ашъори Хдшолиро ба таври монографй омухта, ба нашри мукаммалу интицодии осори ин нобигаи адабиёти охири асри XV ва аввали асри XVI хусни огоз бахшид. Айнй дар монографиям «Бадриддин Хилоли» 1957, бо забони русй ба табъ расид. Он маълумоте, ки оид ба хаёт ва эчодиёти Бадриддин илолй дар китобхои дарсии мактабхои миёна ва олй дода шудааст, асосан аз руи натичахои тадкикоти К. Каримов ва сарчашмахои илмию адабй ва таърихии охири асри XV ва аввали асри XVI мебошанд. Мо низ дар масъалаи знндагинома, мероси адабй, ха му микдори осори Бадриддин илолй асосан ба гуфтахои эшон хамфикрем. Вале масоили мавриди бахсу тахкики мо чизи дигар аст. Ба андешаи мо масъалаи хусусиятхои бадеиии газалиёти фітоли, анъанаву навоварии у дар офаридани образи кахрамони лирикй, охангхои ринди - озодандешй дар газалиёти шоир, хусни калом ва падидахои хунарии шеъри илолй, сабку тарзи баён ва мавкеи санъатхои бадей дар газалиёти у аз проблемахоеанд, ки то имруз мавриди омузиш карор нагирифтаанд. Албатта ин маънои онро надорад, ки пешгузаштагони мо хангоми тахкдау баррасии хаёт ва эчодиёти илолй ба масъалахои майорату шеърияти каломи шоир тава чух зохир накарда бошанд. Ин хусусияти газалиёти илолиро хануз хамзамононаш Навой ва Соммирзо дарк намуда навишта буданд: агар Навой « офизааш хуб аст. Пайдост, ки муосирони З илолй мухтасоти осори гиноии уро хис карда ба он бахои сазовор додаанд. Мо дар ин рисола тасмим гирифтем, ки асосан дар бобати зиндагинома, мероси адабй ва таркибу мундаричаи осори адабии илолй ба тахкицотхои то имруз анчомдодаи К. Нафисй ва маълумоти сарчашмахои адабию таърихии шаркдниносони хоричиву шуравй к,аноат хосил намуда, бештар ба масъалаи тахдики падидахои хунарии шеъри илолй мавкеи газал дар эчодиёти у, сабку тарзи баён, макрми санъатхои бадей дар осори гиноии шоир тавакдуф намоем. Дар ин бобат чунон ки дар боло ишора рафт, баъзе андешахо дар таълифоти муосирони илолй ба миён омадаанд, ба гайр аз Навой ва Соммирзои Сафавй дигар мухакдицони гузашта низ каломи маънй ва хунари сухангустарии илолиро тавсиф намудаанд. Восифй илолиро мисли Огахй хамасри илолй - М. Аз нигохи жанр, мавзую мундарича ва гоя бахо додан ба осори гиноии илолй асосан дар замони Шуравй огоз ёфт ва дар ин бобат сахми С. Каримов хеле бузург аст. Чунон ки дар фавк ишора шуд, тадкикоти нахустини К. Айнй ро еъ ба хаёт ва эчодиёти Бадриддин илолй аз хамин мавкеъ хеле арзишманд бошанд хам, вале у ба масъалахои махорату шеърияти осори илолй, хамчун пахлуи мурими тадкикоти илмй кам эътнбор дода, ба тахкики рузгор ва осори шоир асосан машгул шудааст. У илолиро «ахгари осмони адаб», «вассофи ишку мухаббат ва ошубгари замон» ба калам дода, мавкеи му им доштани газалро дар эчодиёти у таъкид кардааст. Мухакдиц сипае мавзуъ ва мундаричаи газалхои Дилолиро ташрех. Айнй дар китоби дарсии «Адабиёти то1шк» аерхои XVI - XIX ва ибтидои асри XX муаллифон Р. Саъдисв низ барраей шудаанд. Онхо дар боби «Бадриддин Дилолй» роч,еъ ба мухтассоти ашъори лирикии Хилолй тавацкуф намуда, таъкид менамоянд, ки «Ашъори лирикии Дилолй бо мазмуну мундарича ва мавзуоти худ давоми бевоситаи ашъори лирикии мактаби адабии омию Навой аст. Вонсан, мухацкикрн дуруст таъкид менамоянд, ки дар газалиёти Дилолй анъанаи Навоиву омй ва дигар саромадони жанри газал давом кардааст. Дар масъалаи мавзуъ ва мундаричаи газалхои шоир муаллифони мазкур хамон андешахои К. Муаллифон мохияти ичтимой доштани дарди ишки илолиро дуруст муайян намуда навиштаанд, ки «дарди ишке, ки илолй дорад, чист? Ва чй гуна дард аст? Чизи дигари чолиб дар ин тадкикот он аст, ки мухакдикон хангоми тахлили газалхои чудогонаи илолй ва талкини сифатхои хосаи махбубаи ошики у аз мавкеи чахонбинии айёми шоир, набудани адолати ичтимой, аз афзунии чабру зулм шикоят намудани шоир сухан ронда, пуркувватии оханги ичтимоиро дар газалхои З илолй низ таъкид намудаанд. Вале дар ин тадкикот масъалаи бадеияту шеърияти осори З илолй, мавкеи санъатхои бадей дар газалиёти у, сабку тарзи нигориши илолй мавриди тахкик, карор наёфтааст. Ба санъатхои бадей хамчун унсури мухими бадеияти шеър, воситаи ошкоркунанда, чилодихандаи мавзуъ, гоя, сабку услуби баёни шоир бахои сазовори илмй надодааст. Ба андешаи мо маводи китоби мазкур дар бобати масоили мазкур аз андешахои К. Тахлили илмй - адабиётшиносии масъала ба назар намерасад, зеро халлу фасли ин пахлуи масъаларо максади худ карор надодааст. Аз хамин лихоз, масъалаи таъин намудани хусусиятхои бадеии газалиёти Бадриддин илолй аз масоили мухиму тадкикнашудаи илми адабиётшиносй махсуб мегардад. Вакти он расидааст, ки дар бораи мохияти ичтимоиву эстетики ва маънавии сухани шоир бахои назарй дихем. Аз ин бармеояд, ки хаёл саргахи фикру андеша, асоси хастии шеър аст. Ибни Сино санъати бадеиро унсури дигари шеър мешуморад. «Олимони шеършинос ин санъатхоро тадкик ва тахкик. Разалиёти илолй на танхо аз чихати мавзуъ ва мундари а, инчунин аз чихати маънии баланду бикр ва пухтагиву рангинии афкору андеша, фаровонии истифодаи восита ои тасвири бадей мумтозихо дорад. Мухацкикони гузашта барои шеър чахор унсур - мазмун, сухан, санъат ва тахайюлро шарти асосй донистаанд. Дар ин маврид Ш. Шокирзода дуруст таъкид кардааст, ки яъне чун сухан аз боби хунару махорати аслии э одкор равад, бояд ба сифати меъёр ин чахор унсурро ба инобат гирифт ва дар сурати нек, писандида набудани яке аз ин унсурхо каломи бадей макбули хосу ом нагардад 150, с. Махз аз хамин дидгох тасмим гирифтем, ки дар ин рисола хусусиятхои бадей, майорати суханофаринй, сабку тарзи баён, анъанаву навпардозй ва падидахои хунарии шеъри илолиро дар мисоли газалхои у мавриди тахдик ва баррасй карор бидихем. Солхои охир дар бобати накдну макоми санъатхои бадей хамчун воситаи ошкоркунандаи чанбаи мухими бадеият, сабку услуб ва баён дар э одиёти ин ё он адиб чандин рисолахои илмй таълиф шудаанд. Яке аз ин рисолахо ба к,алами 3. Рисолаи дигар «Тавсиф дар шеъри офиз» ном дошта ба калами Ш. Бинобар ин карор додем, ки дар рисолаи мазкур аз услуби тахлили мук,оисавй - типологй истифода бурда, масъалаи анъанаи шакли газал, хусусиятхои бадей, сабку услуб ва тарзи басни Днлолиро муайян намоем. Инчунин кушиш намудем, ки оид ба тавсиф, ташбех, талмех, лаффу нашр, муболига ва дигар воситахои тасвир ва робитаи онхо бо хам дар шеър ибрози андеша намоем. Зиёда аз ин ба арзиши маърифатии воситахои тасвир дар газалиёти илолй эътибор дихем. Ин рох барои он пеш гирифта шуд, ки то мушахассоти мавзуи бахс ошкор гардад. Асосхои назариявии тахкикро асархои олимони шинохта А. Болдиров ва дигарон ташкил додаанд. Барои муайян намудани анъанаи жанри газал, мавкеи воситахои тасвир ва хусусиятхои бадеии газалиёти илолй, девони шоирро, ки бо кушиши Сайд Нафисй соли 1347 1958 дар Техрон ба нашр расидааст, ба сифати сарчашмаи асосй интихоб намудем. Нашрхои дигари ашъори шоир, ки бо саъю кушиши Камол Айнй «Осори мунтахаб», 1958 , «Баргузидаи осор» 1985 , «Разалиёт» 1970 мураттаб гардидаанд, дар мавридхои чудогона мавриди омузиш карор гирифт. Арзиши илмй ва навоварии рисола дар он аст, ки ин мавзуи бахс бори нахуст ба сифати тахкикрти монографй баррасй мешавад. Зимни ин максад гузоштаем, ки чунин масъалахоро тадкику тахкдщ ва баррасй намоем: 1. Муайян намудани анъанаи газал дар эцодиёти З илолй, ошкор сохтани навчуихои у дар ин бобат. Тахк;ики мавкеи воситахои тасвири бадей дар газалиёти Дилолй хамчун яке аз унсурхои асосии бадеият ва муайянкунандаи сабку услуби эчодии адиб. Тахкики падидахои хунарии шеъри Дилолй, махорати у дар офаридани образ, тасвирпорахои бадеиву шоирона. Мавкеи баъзе унсурхои адабиёти шифохй дар газалиёти Дилолй. Муайян намудани вазн ва мухтасоти кофия ва радифсозй дар газалиёти Дилолй. Ба андешаи мо аз мавкеи талаботи илми адабиётшиносй мавриди тахкику пажухиш карор додани газалиёти Дилолй ахамияти назарй дошта, барои омузиши мукаммали хусусиятхои бадеии адабиёти нимаи дуюми асри XV ва ибтидои асри XVI мусоидат хохад намуд. Рисола аз мукаддима, се боб, хулоса ва китобнома иборат мебошад. Дар мукаддима сабаби интихоби мавзуъ, дарачаи омухта шудан, ахамияти илмй, вазифаи тадкикрт, методи тахкик, ва сарчашмахои асосии тадкикрт таъкид гардидааст. Боби аввали рисола «Сахми Бадриддин Дилолй дар такомули жанри газал» номгузорй шуда, бо фаслхои : Шархи зиндагиномаи Дилолй, Дилолй ва анъанаи газал дар адабиёти охири асри XV ва авали асри XVI, охангхои ичтимой дар газалиёти Дилолй, мазмун ва мундаричаи газалиёти Хилоли ЧУД° карда шудааст. Боби дуюми рисола «Падидахои хунарии шеъри Бадриддин Дилолй» ном дошта, фаслхои А Тавсиф дар газалиёти Хилолй. Б Майорати Дилолй дар ташбехсозй. В Макоми талмех, муболига, таяние ва дигар санъатхои маънавию лафзй дар газалиёти Дилолй. Г Мавкеи баъзе унсурхои адабиёти шифохй дар газалиёти Дилолй таксим шудааст. Дар хулоса натирай тадкикрт амъбаст гардида, дар охир номгуи адабиёти илмии мавриди омузиш истифода ва таъкид шудааст.
 86. Пас одами ду чиз аст:Он чи дар ин олам куввати хайвонияти уст ин шахват аст ва орзухо аммо он чи хулосаи уст ва хуроки у илму хикмат ва дидори Хак аст. Бинобарин дар инкилоби мардуми точик идиюлужи,мактаб,андеша ва арзишхо асос набуданд балки васила ва абзоре буданд,ки гурухои минтакагаро ва махалгаро чихати касби кудрат онхоро ба хидмат гирифтанд вагарна дар дигар чумхурихои собик Шурави худи коммунистхо кишвари худро ба истиклол расониданд ва аз арзишхо ва манофеъ милии худ дифоъ карданд. Ӯ му ъ та к ид аст,ки Ғ арб та х о ч уми худро барои аз миён бурдани низом х ои и ч тимо и ва сиёсии ислом и бар неру х ои даруни ч а тарчумаи холи памбар мухаммад они ислом мутамаркиз сохтааст. Такдири ин шоири боистеъдод хеле фочиаангез аст. Вале шоири хаётдуст аз як тараф барои хифзи зебой ва хусни худододи худ ва аз суйи дигар чихати мубориза бар пирй ба ин кор даст задааст. К четвертой группе относятся труды западных ученых, внесших свой вклад в разработку источников эпохи Газневидов. Сельджуки еще с тех времен мечтали о правлении и царствовании.
 87.  
 88.  
 89.  
 90.  
 91.  
 92.  

Reply to "Тарчумаи холи памбар мухаммад"

Here you can reply to the paste above